Je bent hier:

Wet Verbetering Poortwachter

Advies en begeleiding mens en zo

Ziek, kort- of langdurig arbeidsongeschikt worden of zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. Sinds de inwerkingtreding van de Wet (Verbetering) Poortwachter hebben de werkgever, de werknemer en de arbodienst een meer actieve en duidelijke rol gekregen in het re-integratieproces. In deze blog lees je wat de Wet Verbetering Poortwachter is, welke stappen je doorloopt en welke rechten je als werknemer hebt.

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter is ingesteld om ervoor te zorgen dat de werknemer en werkgever de juiste acties ondernemen om ervoor te zorgen dat de werknemer de tijd krijgt om goed te herstellen van ziekte en indien mogelijk (zo snel mogelijk) terugkeert naar werk. Hierbij is het uitgangspunt dat verzuim korter wordt door snel en effectief in te grijpen. De Wet Verbetering Poortwachter treedt daarom meteen in werking wanneer een werknemer zich ziek meldt.

Wet Verbetering Poortwachter stappenplan

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

Voor het eerste jaar:
• Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts.
• Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
• Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
• Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die de werkgever en werknemer hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
• Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
• In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Na een jaar:
• Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
• Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
• Hebben alle inspanningen niet geleid tot (volledige) terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV.

Terugkeer naar werk

Tijdens de eerste 2 ziektejaren staat terugkeer naar werk voorop. Dit kan betekenen dat de zieke werknemer:
• (Tijdelijk) minder uren gaat werken;
• Een aangepaste werkplek krijgt;
• Ander werk gaat doen, eventueel gedetacheerd bij een andere werkgever.

Rechten en plichten werknemer

De zieke werknemer heeft door de invoer van de Wet Verbetering Poortwachter een actievere rol bij zijn werkhervatting. Zo moet de werknemer regelmatig contact hebben met de werkgever, de arbodienst, moet hij meewerken aan het opstellen van het Plan van Aanpak en het re-integratieverslag. De werknemer is ook verplicht om het verslag te tekenen. Als hij vindt dat zijn inspanningen niet juist zijn opgenomen in het verslag, moet hij dit vermelden in het verslag, of al eerder een deskundigenoordeel hebben aangevraagd.

1) Verplichtingen werknemer:
• Meewerken aan herstel/re-integratie;
• Dus beperken van het beroep op loondoorbetaling zonder arbeidsprestatie;
• Accepteren/uitvoeren van opgedragen passende arbeid;
• Re-integratiedossier, eigen visie bijhouden;
• Bij de WIA-aanvraag: weergeven inspanningen alle betrokkenen.

2) Rechten werknemer:
• Recht op ziek zijn, (tijdelijk) niet belastbaar voor werk;
• Deskundigenoordeel aanvragen (als de re-integratie vastloopt en je er niet meer uitkomt met je werkgever, dan kun je UWV vragen om een onafhankelijk en deskundigoordeel over de situatie te geven);
• Laten vaststellen (on)geschiktheid tot (passend) werk (toezien op voldoende inspanningen van werkgever en arbodienst, zoeken passende alternatieven);
• Voorzieningen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid;
• Recht op indienen WIA-aanvraag.

Arbodienst

Verplichtingen arboarts:
• Vaststellen in een vroegtijdig stadium: ziekte of gebrek óf arbeidsconflict?
• Uitgangspunt: ‘Dreigend langdurig verzuim?’
• Tijdspad in de gaten houden en werkgever hierop blijven attenderen;
• Beperkingen vertalen in belastbaarheid in relatie tot arbeid;
• Arbeidsgerichte aanbevelingen geven;
• Verzuim niet slechts vanuit medisch perspectief;
• Kennis hebben van de functies/taken op de werkvloer;
• Verwijzingen naar specialist, fysiotherapeut, schuldhulpverlening et cetera om stagnaties weg te nemen en daardoor het herstel te bevorderen;
• Vragen beantwoorden: wat kan wel? Hoe kan de terugkeer zo spoedig mogelijk worden bewerkstelligt?

Meer weten?

Wil je graag een handig overzicht van bovenstaande regels? Vraag dan via onderstaande link onze flyer over de Wet Verbetering Poortwachter aan. Deze komt dan zo spoedig mogelijk jouw kant op. Heb je vragen over de Wet Verbetering Poortwachter of een specifieke ziekmelding? Neem dan contact op met een van onze loopbaancoaches.